Search your favorite song for free

1. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 02

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 02

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


2. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 01

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 01

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


3. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 03

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 03

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


4. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 04

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 04

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


5. Đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà

Đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is


6. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 05

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 05

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


7. Phật Giáo là gì? - Tập 01

Phật Giáo là gì? - Tập 01

"Phật giáo là giáo dục." Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


8. Phật Giáo là gì? - Tập 03

Phật Giáo là gì? - Tập 03

"Phật giáo là giáo dục." Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is10. 18_Pháp thiền Đức Phật Dược Sư

18_Pháp thiền Đức Phật Dược Sư

Tác giả: Lama Thupten Zopa Rinpoche Thực hiện: Trung tâm Diệu Pháp Âm

nothing at of , which is12. Học Phật là học thiệt thòi

Học Phật là học thiệt thòi

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is


13. A Nan vấn Phật Kiết Hung Kinh (Giảng Kinh) - Tập 04

A Nan vấn Phật Kiết Hung Kinh (Giảng Kinh) - Tập 04

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


14. A Nan vấn Phật Kiết Hung Kinh (Giảng Kinh) - Tập 03

A Nan vấn Phật Kiết Hung Kinh (Giảng Kinh) - Tập 03

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is
17. Phương pháp niệm Phật

Phương pháp niệm Phật

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is
20. Phật giáo là Giáo dục.

Phật giáo là Giáo dục.

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is