Search your favorite song for free

1. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 01

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 01

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


2. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 02

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 02

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


3. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 03

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 03

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


4. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 05

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 05

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


5. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 04

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 04

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


6. Đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà

Đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is


7. Phật Giáo là gì? - Tập 01

Phật Giáo là gì? - Tập 01

"Phật giáo là giáo dục." Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


8. A Nan vấn Phật Kiết Hung Kinh (Giảng Kinh) - Tập 04

A Nan vấn Phật Kiết Hung Kinh (Giảng Kinh) - Tập 04

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is10. Phật giáo tiêu cực hay tích cực?

Phật giáo tiêu cực hay tích cực?

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is


11. Phật Giáo là gì? - Tập 03

Phật Giáo là gì? - Tập 03

"Phật giáo là giáo dục." Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is13. 19_Thực hành pháp Phật Dược Sư

19_Thực hành pháp Phật Dược Sư

Tác giả: Lama Thupten Zopa Rinpoche Thực hiện: Trung tâm Diệu Pháp Âm

nothing at of , which is


14. Tầm quan trọng của việc phát Bồ Đề Tâm

Tầm quan trọng của việc phát Bồ Đề Tâm

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is


15. Làm thế nào để được gia trì của Phật, Bồ tát.

Làm thế nào để được gia trì của Phật, Bồ tát.

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is