Search your favorite song for free

1. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 02

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 02

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


2. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 01

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 01

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


3. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 03

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 03

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


4. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 04

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 04

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


5. Đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà

Đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is


6. 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 05

48 Đại Nguyện Phật A Di Đà - Tập 05

"Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục". Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


7. Phật Giáo là gì? - Tập 01

Phật Giáo là gì? - Tập 01

"Phật giáo là giáo dục." Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


8. Phật Giáo là gì? - Tập 02

Phật Giáo là gì? - Tập 02

"Phật giáo là giáo dục." Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is


9. Tại sao nhà Phật đề xướng ăn chay.

Tại sao nhà Phật đề xướng ăn chay.

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is


10. 01 - Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh | Giảng Kí (Tập 01)

01 - Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh | Giảng Kí (Tập 01)

Xem trọn bộ video (chuẩn): https://www.youtube.com/playlist?list=PLheEK2obH8Pq_a249tMXJs3HwsztbJ-IE Chân Thành | Thanh Tịnh | Bình Đẳng | Chánh Giác | Từ Bi Nhìn Thấu | Buông Xuống | Tự Tại | Tùy Duyên | Niệm Phật Xin thường niệm: "A Di Đà Phật". Giữ tâm thiện thế giới hòa bình.

nothing at of , which is


11. 17 - Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh | Giảng Kí (Tập 17)

17 - Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh | Giảng Kí (Tập 17)

Xem trọn bộ video (chuẩn): https://www.youtube.com/playlist?list=PLheEK2obH8Pq_a249tMXJs3HwsztbJ-IE Chân Thành | Thanh Tịnh | Bình Đẳng | Chánh Giác | Từ Bi Nhìn Thấu | Buông Xuống | Tự Tại | Tùy Duyên | Niệm Phật Xin thường niệm: "A Di Đà Phật". Giữ tâm thiện thế giới hòa bình.

nothing at of , which is


12. 14 - Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh | Giảng Kí (Tập 14)

14 - Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh | Giảng Kí (Tập 14)

Xem trọn bộ video (chuẩn): https://www.youtube.com/playlist?list=PLheEK2obH8Pq_a249tMXJs3HwsztbJ-IE Chân Thành | Thanh Tịnh | Bình Đẳng | Chánh Giác | Từ Bi Nhìn Thấu | Buông Xuống | Tự Tại | Tùy Duyên | Niệm Phật Xin thường niệm: "A Di Đà Phật". Giữ tâm thiện thế giới hòa bình.

nothing at of , which is


13. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn

Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn

Tổng hợp Khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và các Thầy tổ.

nothing at of , which is


14. 19_Thực hành pháp Phật Dược Sư

19_Thực hành pháp Phật Dược Sư

Tác giả: Lama Thupten Zopa Rinpoche Thực hiện: Trung tâm Diệu Pháp Âm

nothing at of , which is