Search your favorite song for free

13. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 001

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 001

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA Giảng Kinh Vô Lượng Thọ - lần thứ 11 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không

nothing at of , which is15. Phật Giáo là gì? - Tập 01

Phật Giáo là gì? - Tập 01

"Phật giáo là giáo dục." Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân sanh.

nothing at of , which is